Hlavní obsah stránky

O knihovně

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je veřejnou krajskou knihovnou podle § 11 zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických službách a podmínkách jejich poskytování (knihovního zákona).

Zřizovatelem knihovny je Středočeský kraj.

Knihovna vznikla v roce 1897 původně jako spolková s názvem Lidová knihovna na Kladně. Jejím současným sídlem je bývalý Okresní dům z roku 1910 – stavební památka, jež po nedávné rekonstrukci interiéru poskytuje prostor pro moderní knihovnické a informační služby i příjemné prostředí návštěvníkům. 

Náš knihovní fond je univerzální, tvoří jej knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové nosiče a další dokumenty především české provenience a výběrově také cizojazyčná literatura vydaná v zahraničí. V současnosti knihovní fond obsahuje přes 720 tisíc knihovních jednotek. Získáváme povinné výtisky neperiodických publikací vydaných na území Středočeského kraje a povinné výtisky časopisů a novin z celé České republiky. Tyto publikace trvale uchováváme jako tzv. konzervační fond. 

Poskytujeme přístup k domácím i zahraničním elektronickým informačním zdrojům a vytváříme vlastní databáze s bibliografickými a faktografickými informacemi zaměřenými na Středočeský kraj. Ve spolupráci s dalšími knihovnami v kraji zajišťujeme tzv. regionální funkce knihoven, to znamená výpůjčky knih a odbornou pomoc menším knihovnám v regionu.

Návštěvníci naší knihovny mohou využít studovnu časopisů a knih, pracovat s internetem, vyhledávat knihy a CD ve volném výběru nebo použít elektronický katalog. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každý občan starší 6 let. Uživatelé ze vzdálenějších míst mohou využít meziknihovní službu, tedy vypůjčit si dokumenty prostřednictvím jiné knihovny. Pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací akce, přednášky a výstavy v Malé galerii knihovny, žáci a studenti škol se u nás pravidelně seznamují se službami knihovny a s dalším tématy v rámci informačního vzdělávání.

V roce 2015 bylo v knihovně zřízeno digitalizační pracoviště Středočeského kraje, které slouží nejen pro potřeby knihovny, ale i dalším paměťovým institucím v kraji. Digitální kopie dokumentů z fondu SVK jsou přístupné v digitální knihovně v systému Kramerius.

Knihovna se pravidelně účastní grantových projektů Ministerstva kultury VISK a K21. V roce 2015 se knihovna zapojila v rámci Středočeského kraje do Intergovaného regionálního programu Výzva č. 19. Z prostředků programu se podařilo vybudovat digitalizační pracoviště a napojení knihovny na optickou síť. Celý rok 2016 probíhaly přípravy projektu na výstavbu depozitáře, na jeho realizaci byla využita dotace z programu IROP, výzva č. 25 – Knihovny. Samotná výstavba probíhala v letech 2019-2021. Slavnostní uvedení do provozu se uskutečnilo 19. 5. 2022.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP),Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a International Association of Music Libraries – IAML.

 

Z historie

1897

Povoleno zřízení spolku Lidová; knihovna na Kladně, 22. května ustavující valná hromada spolku, 5. září zahájila knihovna svou činnost prvním půjčovním dnem v jedné místnosti kladenské Sokolovny.

1899

Knihovna se přestěhovala do větších prostor ve druhém poschodí Občanské záložny (dnes budova Státního okresního archivu).

1901

Město převzalo knihovnu do své správy a ze spolkové knihovny se stala obecní knihovna Královského horního města Kladno.

1913

Petrolejové osvětlení v knihovně nahradilo osvětlení elektrické.

1928

Městská rada přidělila knihovně větší prostory v kladenském zámku.

1940

Vzniklo v knihovně regionální oddělení, v němž byly shromažďovány knihy kladenských autorů, publikace o Kladně a knihy na Kladně vydané nebo vytištěné.

1941

Vznikem Velkého Kladna se spojily knihovny do té doby samostatných obcí. Kladenská knihovna se stala ústřední knihovnou s pobočkami v Kročehlavech, Dubí a Rozdělově.

1952

Knihovna byla pověřena funkcí okresní knihovny.

1954

Sídlem knihovny se stala budova bývalého Okresního domu postavená v letech 1909-1910 podle projektu architektů J. Maříka a K. Šidlíka.

1960

V souvislosti s územní reorganizací byla knihovna pověřena krajskou metodickou působností.

1963

Zřizovatelem knihovny se stal Středočeský krajský národní výbor se sídlem v Praze.

1965

Knihovna pověřena funkcí vědecké knihovny.

1969

Knihovna získala právo povinného výtisku na tisky středočeského regionu a začala systematicky shromažďovat regionální literaturu středočeského regionu. Poprvé vyšla bibliografická ročenka "Středočeský kraj v tisku 1967".

1979

Knihovna získala právo celostátního povinného výtisku knih.

1980

Právo povinného výtisku bylo rozšířeno také na periodika.

1983

Došlo k přejmenování Krajské knihovny na Státní vědeckou knihovnu v Kladně.

1985

Knihovna otevřela půjčovnu gramofonových desek a magnetofonových kazet.

1991

Zřizovatelem knihovny se stalo Ministerstvo kultury České republiky. Zákonem ČNR č. 281/1991 Sb. byl knihovně zrušen příjem povinného výtisku vysokoškolských učebnic a skript.

1993

Knihovna se stala vydavatelem oborového měsíčníku pro knihovny Čtenář.

1995

Knihovna byla připojena na internet. Na základě zákona č. 37/95 Sb., o neperiodických publikacích, knihovna přišla o právo na celostátní povinný výtisk neperiodických publikací a zůstaly jí zachovány povinné výtisky nakladatelů se sídlem ve středních Čechách a Praze. V budově čp. 1624 byly zadaptovány půdní prostory pro kanceláře odboru všeobecných služeb a místnost pro vzdělávací akce a uvolnily se větší prostory v přízemí této budovy pro hudební oddělení.

1996

Hudební oddělení otevřeno v nových prostorách v přízemí domu čp. 1624, byla navázána spolupráce s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze a se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Kladně. Internet zpřístupněn uživatelské veřejnosti, knihovna vystavila webové stránky. Byl zakoupen automatizovaný knihovnický systém Rapid Library od hodonínské firmy Cosmotron Systems, v listopadu poprvé vystaven na internetu elektronický katalog knihovny.

1997

Knihovna oslavila 100. výročí svého založení. K výročí byla uspořádána výstava a vydána publikace Sto let veřejné knihovny v Kladně. Od září byl v půjčovně odborné literatury zprovozněn automatizovaný výpůjční proces.

1998

Začátkem února knihovna otevřela Infocentrum regionu Kladno pro cestovní ruch a občanské informace Byla vydána publikace Kladno v osobnostech.

1999

Byl zakoupen dům čp. 1550 v sousedství hlavní budovy knihovny a domu čp. 1624.

2000

Od září byl spuštěn automatizovaný výpůjční provoz v hudebním oddělení.

2001

Funkce zřizovatele knihovny přešla z Ministerstva kultury ČR na Středočeský kraj. 6. prosince schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje zřizovací listinu s názvem Středočeská vědecká knihovna v Kladně. V přístavbě hlavní budovy byly vybudovány sklady s kompaktními regály. Po dokončení oprav v domě čp. 1550 zde bylo v přízemí otevřeno hudební oddělení s bezbariérovým vstupem. V Malé galerii knihovny se konala výstava ke 100. výročí narození Cyrila Boudy.

2002

Z rozhodnutí Rady Středočeského kraje, Rady města Kladna a Zastupitelstva města Kladna došlo k oddělení městské funkce Středočeské vědecké knihovny a zřízení samostatné městské knihovny od 1.1.2003. Na webových stránkách zpřístupnila knihovna nový elektronický katalog IPAC, uživatelům bylo umožněno prodlužování výpůjček a získávání informací prostřednictvím e-mailu. V Malé galerii uspořádána výstava ke 105. výročí založení knihovny.

2003

K 1. lednu přišla knihovna o právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných pražskými vydavateli (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů), nadále jí zůstalo právo na povinné výtisky neperiodických publikací vydávaných ve Středočeském kraji a povinné výtisky periodik vydávaných na území České republiky. V hlavní budově byla otevřena internetová studovna, zrekonstruováno sociální zařízení pro veřejnost. Byla vystavena nová podoba webových stránek knihovny.

2004

Bylo dokončeno zprovoznění nové verze automatizovaného knihovnického systému Advanced Rapid Library. Služby uživatelům byly rozšířeny o možnost žádanek prostřednictvím internetu a zasílání zpráv o rezervovaných dokumentech a upomínkách e-mailem a SMS. Na webu vystaveno Kalendárium osobností Středočeského kraje a knižních novinky zařazené do fondu. Ukončeno doplňování a aktualizace generálního lístkového katalogu, katalogizační záznamy ukládány pouze do elektronického katalogu. V přízemí hlavní budovy byla vybudována další část skladů s kompaktními regály a nákladním výtahem ze skladu do půjčovny literatury v 1. poschodí. Knihovna se zúčastnila 0. ročníku Polabského knižního veletrhu. Vydána publikace Knihovny Středočeského kraje.

2005

Historická část hlavní budovy knihovny prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V září byly otevřeny nově upravené prostory pro uživatele s bezbariérovým vstupem do přízemí, s volným výběrem novinek odborné literatury a beletrie. Výpůjční doba byla ve čtvrtek prodloužena do 19 hodin. V důsledku rekonstrukce byla v květnu ukončena výstavní činnost v Malé galerii knihovny.

2006

Byla dokončena rekonstrukce historické části hlavní budovy a nově upravena internetová pracovna s pultem pro návrat knih a registraci. Věková hranice uživatelů knihovny byla snížena na 13 let a čtenářům nabídnuta služba zřídit si v knihovně finanční konto na bezhotovostní placení knihovních služeb. Po prvé se 28. října konal Den Středočeského kraje, knihovníci obsluhovali oblečeni v lidových krojích. V hudebním oddělení byl zaveden volný výběr CD. Vystavena nová grafická podoba webových stránek knihovny. Od ledna vstoupila v platnost nová Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Počet knihoven pověřených regionální funkcí byl snížen z patnácti na pět (Kladno, Benešov, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Příbram) a byl zaveden centrální nákup a zpracování dokumentů pro výměnný fond knihoven ve Středočeském kraji.

2007

Knihovna oslavila 110. výročí svého založení vydáním publikace Aleše Zacha, Nakladatelské Kladno : z dějin kladenské knižní kultury. Uspořádáním výstavy Nakladatelské Kladno byla v květnu obnovena tradice výstav ve zrekonstruované Malé galerii knihovny. Po druhé se 28. října konal Den Středočeského kraje. Mottem "Knihovna hornická a hutnická" navazoval na 4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007.

2008

Byla obnovena tradice přednášek pro veřejnost. Vyšel jubilejní 60. ročník odborného časopisu Čtenář, pro předplatitele byla zveřejněna vedle tištěné verze elektronická verze new.svkkl.cz/ctenar. Po třetí se konal den Středočeského kraje. Téma "Knihovna secesní" korespondovalo s architektonickým řešením hlavní budovy. Knihovna navázala spolupráci se zahraničními knihovnami: s polskou Wojewódskou Bibliotékou Publicznou v Opole, s německým Bibliothekscetrem v Koblenz a slovenskou Podkarpatskou knižnicou v Pezinoku.

2009

Scházel se Klub přátel knihovny a pokračovaly přednášky pro veřejnost. Po čtvrté se konal Den Středočeského kraje, mottem "Knihovna literární" navazoval na celostátní akci Kniha mého srdce. Knihovna vydala publikaci Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje a informační brožuru Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Knihovna se zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a digitalizace dokumentů – a uživatelům byly zpřístupněny digitální kopie regionálních titulů Slánský obzor (1893-1950), Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Sládečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy a dnes.

2010

Ukončen provoz hudebního oddělení na odloučeném pracovišti (budova v Rooseveltově ulici čp. 1550) a jeho služby přesunuty do hlavní budovy. Ve druhé polovině roku zahájena stavební akce propojení domů čp. 1550 a čp. 1624 s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Tištěné normy nahrazeny online přístupem k databázi ČSN. V elektronickém katalogu na internetu zobrazeny naskenované obálky a obsahy knih. Den Středočeského kraje 28. 10. se uskutečnil v duchu 200. výročí narození K. H. Máchy. Zdigitalizována regionální periodika Světlo 1878 – 1900, Svobodný občan 1872 – 1900, Vlastivědný sborník okresů slánského, novostrašeckého a kladenského 1923 – 1940.

2011

Dokončena rekonstrukce domů čp. 1624 a 1550 s jejich propojením. Do nově upravených prostor v přízemí se z hlavní budovy přestěhoval odbor doplňování a zpracování knihovního fondu. V hlavní budově obnoven provoz počítačové učebny a volný výběr novinek zvukových dokumentů s poslechovým místem. Knihovna dostala do správy budovu zrušeného ředitelství Správy a údržby silnic SK v Kladně cca 700 m od hlavní budovy, kam bylo přemístěno Krajské knihovnické centrum včetně výměnného fondu knih regionu Kladno. Do budovy ředitelství se z Prahy přestěhovala redakce časopisu Čtenář. Den Středočeského kraje 28. 10. proběhl ve stylu knihovny hudební. Úspěšně pokračovaly výstavy v Malé galerii, mezi jinými Panoramata slezských měst, z fondu starých tisků a grafik Krajské veřejné knihovny Emanuela Smolky v polském Opole. V knihovně přednášeli historik umění František Dvořák, cembalistka Zuzana Růžičková, americký muzikolog David R. Beveridge, botanik Václav Větvička ad.

2012

Knihovna nabídla čtenářům e-knihy (3500 volně přístupných titulů naučné literatury společnosti Ebsco) a půjčování čteček elektronických knih. Od května umožněno uživatelům knihovny hradit poplatky platební kartou. Od 1. října nastoupil do funkce ředitele knihovny Ing. Jiří Mika. Po sedmé se konal den Středočeského kraje na téma Knihovna pro celou rodinu, aneb Čti, žij zdravě. Poprvé byla udělena cena Středočeský Kramerius nejlepším pěti knihovníkům neprofesionálních knihoven ze Středočeského kraje. Ocenění předala hejtmanka SK Ing. Zuzana Moravčíková. V knihovně během roku přednášeli mimo jiné Zora Dvořáková (historie Župy Budečské), Tomáš Mazal (Bohumil Hrabal, krásná Poldi a jiná setkání), Karel Sklenář (archeologie středních Čech), Pavel Štěpánek (Knižní ilustrace Karla Součka) ad.

2013

V lednu byl k hlavnímu vchodu knihovny umístěn bibliobox, který umožnil návrat půjčených knih mimo otevírací dobu knihovny. Byl rozšířen volný výběr novinek knih, volný výběr CD dovybaven novými regály. Vytvořena pracovní pozice public relations. Bylo inovováno logo knihovny a vytvořen nový vizuální styl. Osmý ročník Dne Středočeského kraje 28. 10. uspořádán jako Knihovna hokejová za účasti bývalých kladenských hokejistů Františka Pospíšila, Emila Náprstka a Miroslava Termera. Konaly se přednášky Jiřího Kovaříka (Karl Wittgenstein), Ireny Veverkové (Architekt Antonín Raymond), Emíre Khidayer (Taje Dubaje a jiné Arábie) ad., nakladatelství Halda pokřtilo Kladenské pohádky Luďka Švorce. Knihovna získala darem osobní knihovnu kladenského nakladatele Jaroslava Šnajdra. Po jejím zaevidování a zpracování bude vytvořen samostatný fond Knihovna Jaroslava Šnajdra s badatelnou.

Logo knihovny

2014

Zahájeno půjčování e-knih z nabídky společnosti eReading.cz a deskových her. Rozšířena nabídka zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele zakoupením licence na přístup ke všem titulům z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze. Na webu knihovny zpřístupněna databáze Naxos Music Library s nabídkou nahrávek s širokou škálou žánrů. Knihovna se stala validačním místem pro ověřování identifikátoru mojeID. Navázána spolupráce s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT se sídlem v Kladně. Knihovna umožnila studentům, pedagogům a dalším uživatelům používat místo čtenářských průkazů některé typy čipových karet. Den Středočeského kraje nabídl návštěvníkům Knihovnu v krajku oděnou. V rámci projektu Jiří Kolář a Kladno se uskutečnila výstava a přednáška k 100. výročí narození Jiřího Koláře.

2015

V únoru byla uspořádána velká čtenářská anketa, které se účastnilo na 700 respondentů. Výsledky ankety jsme se začali zabývat a návrhy respondentů jsme začlenili do koncepce dalšího vývoje knihovních a informačních služeb. Zrušili jsme např. povinné využívání šatny, byly rozšířeny některé typy služeb a upravena malá studovna tak, aby sloužila více účelům. V roce 2015 bylo v knihovně zřízeno digitalizační pracoviště Středočeského kraje, které slouží nejen pro potřeby knihovny, ale i dalším paměťovým institucím v kraji. Digitální kopie dokumentů z fondu SVK jsou přístupné v digitální knihovně v systému Kramerius. V závěru roku byl usnesením Rady kraje č. 064-33/2015/RK schválen projektový záměr s názvem Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu SVK v Kladně, p. o. Úspěšný byl i jubilejní 10. ročník Dne Středočeského kraje, který si nenechalo ujít na 330 návštěvníků. Den nesl podtext Knihovna filmová.

2016

V návaznosti na úpravy v předchozím roce byla malá studovna vybavena novým nábytkem a začala se využívat také na pořádání komornějších akcí pro veřejnost. Nové stoly a židle byly pořízeny rovněž do velké studovny. Čtenářské průkazy s čárovým kódem byly nahrazeny čipovými kartami. Systém ARL byl doplněn o funkci umožňující uživatelům online platby pomocí platební brány GoPay. V blízkosti knihovny byl zakoupen pozemek o rozloze 2005 m2 a bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na stavbu centrálního depozitáře. Knihovna se spolu s Maticí českou a dalšími institucemi podílela na uspořádání kolokvia „Literární paměť ve středních Čechách“.

2017

Knihovna oslavila 120. výročí svého vzniku a v průběhu roku k tomu uspořádala několik akcí: sportovní dopoledne „Knihy a kecky“, prezentaci na Kladenských dvorcích, výstavu v obchodním domě Central, výstavu „120 let s vámi“ v Malé galerii knihovny a slavnostní odpoledne 6. 9. v prostorách knihovny.  Byl vydán sborník Středočeská vědecká knihovna trojím pohledem a drobný tisk Seznam pracovníků kladenské knihovny 1897–2017. Byla provedena kompletní rekonstrukce studovny, zahrnující obnovu podlahové krytiny z dubových vlýsek, výměna elektroinstalace a pořízení nových svítidel; ke zkvalitnění prostor přispěla také renovace parket v půjčovně. Pokračovalo zpracování projektové dokumentace na stavbu centrálního depozitáře. Bylo získáno územní rozhodnutí, podána žádost o stavební povolení a byla zaregistrována žádost o dotaci z IROP, výzva č. 25 – Knihovny. Externí firmou byly zpracovány nové webové stránky a byl realizován projekt automatizace malých obecních knihoven kladenského regionu s využitím knihovnického systému Koha.