Hlavní obsah stránky

Naše publikace

Vydavatelská činnost knihovny, tak jako knihovna sama, prošla několika vývojovými etapami. Od prvních vydavatelských počinů, kterými byly tištěné seznamy knih, přes bohatou ediční činnost metodického oddělení a oddělení regionální bibliografie, zejména v 70. a 80. letech 20. století, až po vydávání letáků a propagačních materiálů v letech 1997 až 2002, kdy knihovna provozovala Informační centrum regionu Kladno. Od roku 1993 knihovna vydává celostátní časopis Čtenář, měsíčník pro odbornou knihovnickou veřejnost, tištěný časopis s dlouholetou tradicí. Na této stránce předkládáme ukázky z vydavatelské činnosti knihovny.

2020

42 hvězd mezi nebem a zemí

Publikace 42 hvězd mezi nebem a zemí představuje 42 životních osudů spisovatelů a novinářů židovského původu, kteří se narodili nebo žili ve Středočeském kraji. Obsáhlý text je doplněn rejstříkem, mapami, fotografiemi a pracovními listy pro studenty ZŠ a SŠ. Kniha vznikla v rámci stejnojmenného projektu realizovaného ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně roce 2019 ve formě panelové putovní výstavy.

(v katalogu knihovny)

2017

Středočeská vědecká knihovna trojím pohledem: sborník k 120. výročí

Sborník vydaný k významnému jubileu knihovny odkrývá historii knihovny od jejího založení a ukazuje její současnost a nedávnou minulost očima čtenářů a knihovníků, to vše doprovázené četnými ilustracemi.

(v katalogu knihovny)

Středočeská vědecká knihovna v Kladně: být čtenářem není věda

Středočeská vědecká knihovna v Kladně: být čtenářem není věda

Informační leták vydaný k příležitosti 120. výročí knihovny stručně a přehledně představuje čtenářům prostory a služby knihovny, dostupné informační zdroje, typy pořádaných kulturních a volnočasových akcí a spolupráci s knihovnami v regionu.

2009

Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje

Informační publikace přibližuje aktivity středočeských knihoven a jejich činnost z různých pohledů – pořádání akcí, zajímavé knihovní budovy, propojení knihoven se spisovateli a významnými osobnostmi nejen v roli čtenářů a knihovníků a další zajímavosti.

(v katalogu knihovny) 

2007

Nakladatelské Kladno: z dějin kladenské knižní kultury

Nakladatelské Kladno: z dějin kladenské knižní kultury

Publikace se v úvodní stati Kladenský nakladatelský příběh zabývá počátky novodobého nakladatelského podnikání v Kladně. Obsahuje bibliografický soupis všech zjištěných knih, hudebnin a seriálů zde vydaných a také medailonky osobností nakladatelského Kladna.

(v katalogu knihovny)

2006

Středočeské minimum pro obecní knihovnu

Středočeské minimum pro obecní knihovnu

Příručka určená především knihovníkům menších obcí, kterým poslouží k zodpovězení otázek, se kterými se setkávají při práci v knihovně. Významným zdrojem informací může být také starostům a zastupitelům obcí. Obsahuje obecné informace o knihovnách, přehled jejich odborných činností a služeb a další informace z oblasti knihovnictví.

(v katalogu knihovny)

2004

Knihovny Středočeského kraje

Knihovny Středočeského kraje

Přehledný průvodce veřejnými středočeskými knihovnami. Jednotlivé knihovny jsou zpracovány včetně stručné historie, zajímavostí a statistických přehledů.

(v katalogu knihovny)

2001

Malý adresář neziskových organizací okresu Kladno na rok 2001

Adresář neziskových organizací okresu Kladno

Adresář vydávaný Infocentrem regionu Kladno v letech 2001-2002. Brožura obsahuje informace o zájmových sdruženích občanů, obecně prospěšných společnostech, nadacích a dalších typech organizací. Informace jsou čerpány z regionálního tisku, internetu, prostřednictvím telefonních rozhovorů i osobním kontaktem.

(v katalogu knihovny)

Volný čas: adresář služeb pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých ve městě Kladně pro rok …

Volný čas: adresář služeb pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých ve městě Kladně

Adresář vydávaný v letech 2001-2006 Infocentrem regionu Kladno je dobrým pomocníkem pro děti a jejich rodiče. Ve třech částech nabízí přehled aktivních a pasivních volnočasových aktivit a kontakty na základní a speciální školy, které nabízejí množství zajímavých kroužků.

(v katalogu knihovny)

Kladno: kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí v okrese a městě na rok …

Kladno: kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí v okrese a městě

Kalendář vydávaný v letech 2001-2007 Infocentrem regionu Kladno obsahuje chronologický soupis všech akcí pořádaných v daném roce, včetně kontaktních adres na pořadatele. Akce jsou členěny podle měsíců konání. Na konci brožury je uveden celoroční soupis termínů sběratelských trhů pořádaných ve městě Buštěhrad.

(v katalogu knihovny)

1998

Kladno v osobnostech. 2., přeprac. a rozš. vyd.

Kladno v osobnostech

Výsledkem práce kolektivu autorů Státní vědecké knihovny v Kladně je druhé přepracované a rozšířené vydání publikace o osobnostech města. Obsaženo je na 700 medailonků osobností, s připojeným oborovým rejstříkem a soupisem městských zastupitelů.

(v katalogu knihovny)

1997

Sto let veřejné knihovny v Kladně

Sto let veřejné knihovny v Kladně

Jubilejní publikace vydaná k příležitosti stého výročí založení knihovny. Je vydána jako průvodce a doklad rozvoje knihovny v průběhu století, které je význačné přechodem od tištěné knihy k internetu. Publikaci doprovází obrazová příloha.

(v katalogu knihovny)

Mapy a průvodce ve fondu Státní vědecké knihovny v Kladně: (vydané v letech 1991-1996) : Česká republika

Mapy a průvodce ve fondu Státní vědecké knihovny v Kladně: (vydané v letech 1991-1996)

Soupis domácích i zahraničních map, plánů, atlasů a průvodců začíná obecnější částí, do níž jsou zahrnuty dokumenty zachycující větší územní celky, a pokračuje abecedním výčtem jednotlivých měst, oblastí, horstev a vodstev. Záznamy jsou řazeny abecedně dle názvů.

(v katalogu knihovny)

1996

Výběr z exilové literatury z let 1948-1989: katalog k výstavě

Výběr z exilové literatury z let 1948-1989: katalog k výstavě

Výstava a katalog k ní byly uspořádány jako poděkování panu Miloši Halouzkovi z Kalifornie, který věnoval Státní vědecké knihovně v Kladně sbírku exilové literatury. Katalog doplněný autorským rejstříkem přináší částečný přehled exilové literatury vydávané za hranicemi.

(v katalogu knihovny)

Soupis ediční činnosti knihovny v Kladně v letech 1967-1995

Soupis ediční činnosti knihovny v Kladně v letech 1967-1995

Bibliografie bezprostředně navazuje na Soupis ediční činnosti v Kladně v letech 1910-1966. Je zpracována na podkladě prací Ludmily Dvořákové a Jiřiny Kádnerové. Součástí soupisu je rejstřík autorů a sestavovatelů.

(v katalogu knihovny)

1995

Soupis ediční činnosti knihovny v Kladně v letech 1910-1966

Soupis ediční činnosti knihovny v Kladně v letech 1910-1966

Ve vydané bibliografii jsou uvedeny všechny publikace vydané knihovnou v Kladně, které se dochovaly v archivu Státní vědecké knihovny a v Okresním archivu v Kladně nebo jsou citovány v Bibliografickém katalogu ČR – České knihy.

(v katalogu knihovny)

1994

Středočeský kraj v tisku 1990. Soupis publikací a článků

Středočeský kraj v tisku

Bibliografické soupisy představují přehled regionálních publikací a článků zachycujících fakta a události, o kterých se psalo v daném období v regionálním tisku. Byly vydávány formou ročenek, které se členily na textovou část a rejstříky. Jednotlivé soupisy vycházely od roku 1969 do roku 1994 a zmapovaly tak regionální bibliografii v rozmezí let 1967-1991.

(v katalogu knihovny)

Kladno v osobnostech

Přehled osobností, jejichž život je spjat s městem Kladnem. Publikace si dává za cíl upozornit na fakt, že Kladno je nejen město hutí, dolů a dělnického hnutí, ale i městem politiků, vědců, umělců a regionálních pracovníků. Soupis medailonků osobností je doplněn oborovým rejstříkem.

(v katalogu knihovny)

1993

Antonín J. Čermák

Antonín J. Čermák

Bibliografický leták představuje medailonek česko-amerického podnikatele a politika. Kladenský rodák prožil většinu života v americkém městě Chicagu, jehož starostou byl později zvolen a působil zde až do roku 1933, kdy byl smrtelně zasažen při atentátu na amerického prezidenta.

(v katalogu knihovny)

Průvodce po službách Státní vědecké knihovny Kladno

Průvodce po službách Státní vědecké knihovny Kladno

Průvodce vytvořený pro snadnou orientaci v knihovně představuje stručně historii knihovny, způsob zpracování knihovního fondu, informační aparát knihovny a služby poskytované uživatelům. Obsahuje také přehled půjčoven Státní vědecké knihovny.

(v katalogu knihovny)

1991

Edice SVK Kladno

V 60.-90. letech 20. století byly vydávány sešity v rámci zvláštních edic. Jednalo se o rozbory, příručky, přehledy, metodické texty, bibliografie, texty z knihovnické teorie a praxe a další. Příkladem je například Kalendárium osobností středočeského kraje na rok 1991, vydané v bibliografické Edici SVK Kladno.

(v katalogu knihovny)

1972

Krajská knihovna v Kladně

Krajská knihovna v Kladně

Publikace vydaná při příležitosti 75. výročí založení knihovny obsahuje vyprávění o historii knihovny od jejího vzniku po současnost. Součástí je přehled poboček knihovny a statistické výstupy z let 1952-1971.

(v katalogu knihovny)

1948

Padesát let městské veřejné knihovny na Kladně.

Padesát let městské veřejné knihovny na Kladně

Jubilejní publikace zachycuje padesátileté působení knihovny, kulturní život města a velkou měrou také význam literatury a knihoven na Kladensku.

(v katalogu knihovny)

1941

Zprávy z knihovny: Veřejná knihovna města Kladna: informace o činnosti knihovny seznam nových knih, různé o knihovně, knihách a čtenářích

Zprávy z knihovny: Veřejná knihovna města Kladna

Zprávy o činnosti knihovny byly tvořeny jako zdroj informací, vzdělávání a přiblížení knihovnické práce čtenářům. Obsahem zpráv byly seznamy literárních novinek, statistiky z knihovního provozu a různé aktuality o knihovně, knihách a čtenářích.

(v katalogu knihovny)

1940

Seznam knih pro mládež

Seznam knih pro mládež

Cílem publikace samostatného oddělení knih pro mládež Veřejné knihovny horního města Kladna je umožnění a usnadnění výběru dobrých knih a přístupu k nim. Seznam literatury je rozdělen do devíti samostatných skupin zohledňující povahu dětí a jejich věk. Je určen mládeži od šestnácti let.

(v katalogu knihovny)

1936

Knižní seznam vydaný při 40letí městské veřejné knihovny v Kladně

Knižní seznam vydaný při 40letí městské veřejné knihovny v Kladně

Úvodem publikace je dosavadní přehled vývoje knihovny, následovaný seznamem členů knihovních výborů, komisí a předsednictev knihovní rady a výpůjčním řádem knihovny. Samotný knižní seznam studijní knihovny je členěný podle druhu dokumentů a jejich tematického zaměření.

(v katalogu knihovny)

1910

Seznam knih obecní knihovny král. hor. města Kladna

Seznam knih obecní knihovny král. hor. města Kladna

Seznam knih byl vydán nákladem knihovny a tiskem v knihtiskárně Jaroslava Šnajdra. Obsahuje soupis publikací ve fondu knihovny rozdělený do 14 oddílů podle druhu literatury. Na vydání navazují také 3 dodatky k seznamu – dodatek z roku 1911, knihy nakoupené v letech 1912-1915 a knihy zařazené do fondu v letech 1916-1920.

(v katalogu knihovny)