Hlavní obsah stránky

Meziknihovní služby

Meziknihovní výpůjční služby

Kontakt: Silvia Matějková mvs@svkkl.cz, 312 813 158, 721 285 377

Výpůjčky dokumentů lze objednávat prostřednictvím elektronického katalogu po přihlášení do Konta uživatele, případně využít objednávkový formulář.

Ceník:

Úhrada nákladů na dopravu knihovního dokumentu v oblasti meziknihovních výpůjčních služeb:

 1. Registrovaným knihovnám budou účtovány skutečné náklady na poštovné. Balné se neúčtuje.
 2. Neregistrovaným knihovnám bude účtováno poštovné a balné na základě uzavřené smlouvy v plné výši.

Dokumenty je možné vyzvedávat i vracet osobně. V tomto případě samozřejmě nebudou žádné poplatky účtovány.

Poplatky z prodlení

Od 1. 7. 2018 zavádíme povinnost platit poplatky z prodlení i pro knihovny ve stejné výši jako pro naše čtenáře.

 • Zpozdné ve výši 5 Kč se bude napočítávat za každý provozní den a dokument. Provozním dnem je pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota. Aktuální informace o otevírací době naleznete na www.svkkl.cz.
 • Výpůjční lhůta je stanovena na 37 kalendářních dní, z nichž je 7 dní počítáno na přepravu poštou.

Náklady na dopravu, tj. poštovné, poplatky z prodlení a náklady na zhotovení rozmnoženin budeme knihovnám fakturovat pololetně. Výjimkou je částka za všechny účtované služby do 100,- Kč včetně, která bude fakturována na konci kalendářního roku.

Meziknihovní reprografické služby

Kontakt: Silvia Matějková mvs@svkkl.cz, 312 813 158, 721 285 377

K objednání kopie dokumentu lze využít objednávkový formulář nebo e-mailovou adresu mvs@svkkl.cz.

Ceník:

 • černobílá kopie nebo tisk A4 2,- Kč
 • černobílá kopie nebo tisk A3 4,- Kč
 • barevná kopie nebo tisk A4 12,- Kč
 • barevná kopie nebo tisk A3 24,- Kč

Náklady na zhotovení rozmnoženin budeme účtovat knihovnám pololetně. Výjimkou je částka do 100,- Kč včetně, která bude fakturována na konci kalendářního roku.

Ztráta nebo poškození vypůjčeného dokumentu

Žádající knihovna je povinna bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu a ve lhůtě stanovené SVK v Kladně nahradit škodu

 1. stejným vydáním
 2. stejným titulem jiného vydání
 3. uhrazením ceny fotokopie a její vazby (zajišťuje knihovna)
 4. obvyklou cenou dokumentu, není-li cena obvyklá určena jinak, považuje se za cenu obvyklou cena kupní
 5. dohodou s knihovnou o jiné náhradě (např. dokumentem, který SVK v Kladně určí)

Současně je povinnost hradit manipulační poplatek za zpracování dokumentu, případně úhradu za knihařské zpracování. O způsobu náhrady ztráty rozhoduje SVK.

Ceník:

 • vlastní náhrada a manipulační poplatek 40,- Kč
 • úhrada knihovnického a knihařského zpracování při poškození nebo ztrátě dokumentu 100,- Kč
 • náhrada za poškození dokumentu, které nebrání jeho dalšímu použití a je nevratného rozsahu 50,- Kč
 • náhrada za poškození dokumentu, které nebrání jeho dalšímu použití a je malého rozsahu 30,- Kč