Hlavní obsah stránky

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Knihovna Jiřího Mahena v Brně: cesta k nové vizuální identitě

OLGA ČEJKOVÁ marketing@kjm.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně (dále KJM) je poměrně rozsáhlou městskou veřejnou knihovnou, rozdělenou na Ústřední knihovnu se dvěma detašovanými pracovišti, sídlící v centru Brna, a síť 34 poboček, které se nacházejí v městských částech. Tým KJM ke konci roku 2022 čítal na 157 zaměstnanců. Ti se podíleli na poskytování knihovnických a informačních služeb pro více než 40 000 čtenářů. Snaha knihovny o jednotný vizuální styl se začala vyvíjet již téměř před dvaceti lety…

Tehdy byly stanoveny základní barvy reprezentující instituci, což jsou středně zelená a černá, definované v aktuálně platném Logomanuálu (viz https://www.kjm.cz/data/kjm_logomanual.pdf). Tyto barvy byly postupně podle potřeb užití rozšířeny o další tóny světlejší nebo tmavší zelené. Jako součást vizuální identity instituce je definováno také písmo, kterým je MyriadPro. Písmo se využívá především v externích výstupech, kterými jsou nejrůznější zprávy pro zřizovatele, každoročně na webu zveřejňovaná Zpráva o činnosti nebo měsíčně elektronicky i tiskem vydávaný bulletin knihovny (viz P2).

Jsou rovněž vypracovány šablony pro informační tiskoviny a letáky, kde je toto písmo také využito. Povinným grafickým prvkem je vedle loga (viz P1/P3) také tzv. „knihovní pruh“ (viz P2–P3) – motiv knih vyskládaných v poličce, které jsou doplněny stylizovanými postavičkami významných brněnských literátů a dalšími předměty, vše laděné do firemní zelené. Tímto prvkem vedle loga mají být rámovány dokumenty na hlavičkovém papíru knihovny, plakáty a další tiskoviny. Účelem jeho využití je rozpoznatelnost instituce na první pohled.

KJM dnes

Problémem aktuálně platných povinných grafických prvků je skutečnost, že přestávají vyhovovat vnitřním potřebám instituce. Vizuální styl zastarává a nesleduje svým zpracováním aktuální trendy v grafickém designu. Navíc neodpovídá potřebám dnešní vizuální komunikace – nejsou k dispozici všechny podklady ve vhodných formátech pro dnešní grafické editory. Také na sociálních sítích (v případě KJM zejména Facebooku a Instagramu) jsou zejména „knihovní pruhy“ obtížně využitelné, neboť jejich podrobnost a popisný charakter narušuje jednoznačnost vizuální informace.

To vše vede ke skutečnosti, že se od využívání těchto grafických prvků někdy upouští, příležitostně jsou nahrazovány odlišně zpracovanými výstupy (viz P1), případně se využívá pouze logo, neidentifikují se s nimi někteří zaměstnanci a narůstá různorodost a roztříštěnost vizuálních výstupů knihovny směřujících k veřejnosti.

Úvahy o nové vizuální identitě

V této době, kdy vizuální styl již plně nevyhovuje potřebám instituce, je logické, že nastává nutnost uvažovat o jeho významné proměně. O této skutečnosti se v naší knihovně již začíná intenzivně hovořit. Aby však takový transformační proces byl efektivní a měl potřebné dopady a výsledky, je nutné se důsledně věnovat jeho nastavování již od fáze příprav.

Významným impulzem pro transformaci vizuálního stylu byla příprava nového webu (viz P4), který byl na doméně https://www.kjm.cz/ spuštěn 17. 3. 2023. V souvislosti s novou strukturou webu a nutností opatřit jej novým vzhledem bylo nutno intenzivně pracovat také s aktuální podobou webu knihovny (viz P4, aktuální k 7. 3. 2023), a ten v zájmu přehlednosti a vizuální čistoty s přihlédnutím k aktuálním trendům významně pročistit. Ve vzhledu nového webu již nefigurují „knihovní pruhy“. Zůstává však zachována dvojice barev – zelená a černá, logo knihovny, to vše však na vzdušném bílém podkladu, nikoli zeleném pozadí. Grafika webu také respektuje orientaci na stránce pomocí vertikálního rolování.

Aby byly v rámci instituce nastaveny kroky směřující k nové vizuální identitě vhodně, je podle mého názoru nutné zohlednit několik významných faktorů:

1. historii vizuálních reprezentací instituce – navázat novými prvky na dosavadní tradici, aby se v očích veřejnosti neztrácela identita organizace, ke které již má vybudovaný vztah;

2. diskutovat transformační proces oboustranně – na úrovni vedení, ale také směrem dovnitř organizace, aby vizuální styl vyhovoval potřebám všech jejích složek způsobů využití (od oficiální komunikace se zřizovatelem až po tvorbu plakátů na akce);

3. reflektovat také průběžně zjišťovanou zpětnou vazbu na grafické výstupy ze strany veřejnosti a jejich ostatních příjemců;

4. zohlednit trendy i technické požadavky na aktuální využití grafických výstupů a podkladů pro jejich tvorbu.

V tomto smyslu se KJM nachází na začátku celého transformačního procesu. Nový vizuální styl je předmětem diskusí uvnitř organizace. V týmu budujeme znalost základů grafického designu tak, aby byli – zejména zaměstnanci týmu zajišťujícího marketing a tvorbu propagačních materiálů – nejen schopni definovat přesné potřeby organizace ve vztahu ke své práci, ale také aby byli vybaveni kompetencemi, pomůckami a znalostmi nutnými pro práci s podklady pro grafické výstupy, logomanuálem a definovanými povinnými grafickými prvky.

Optimální cestu k nové vizuální identitě pro KJM vidím v následujícím postupu: zajištění financování, vybavení týmu nutnými znalostmi a kompetencemi pro společné formulování zadání i následnou práci s výstupy. Na rozdíl např. od rozhodnutí Národní Knihovny ČR (viz Národní knihovna ČR v bodě 0, Čtenář 1/2023) revidovat grafickou identitu in house však zůstává pro naši knihovnu ideálním postupem poptávání externího dodavatele grafických služeb.

Autorka působí jako vedoucí Oddělení marketingu a kulturně-vzdělávacích služeb v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

 

Aktuální logo KJM

 

Povinný grafický prvek KJM – „Knihovní pruh“

 

Bulletin KJM 3/2023 – příklad aplikace aktuálního vizuálního stylu s využitím barev instituce a „knihovních pruhů“

 

Jednotný grafický styl pro cyklus přednášek odborníků na různá témata v rámci Mahenovy akademie 21. století

  

 

Náhled nového webu KJM

 

Náhled starého webu KJM

Plakát na akci z cyklu MA21 – alternativní zpracování bez využití grafických prvků oficiálního vizuálního stylu