Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Jak nastartovat obecní knihovnu?: Projekt o spolupráci Sdružení místních samospráv České republiky s knihovnami

MARIE ŠEDÁ seda@svkos.cz

Spolupráce s obcemi, tedy se zřizovateli/provozovateli knihovny, patří mezi vysoké priority krajských i regionálních metodiků knihoven. Sdružení místních samospráv (SMS) vzdělává zaměstnance i volené zástupce obcí I. typu prostřednictvím specifických vzdělávacích programů. Jedním druhem těchto aktivit jsou odborné stáže, zaměřené vždy na konkrétní téma. Projekt je podpořen z operačního programu Zaměstnanost.

Cílem odborných stáží je profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvo-je politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Jak zmiňuje Portál zastupitele1, stáže budou realizovány v obcích oceněných např. v soutěži Vesnice roku, Dobrá praxe roku a dalších obcích, které mohou prezentovat zajímavé ověřené postupy /projekty. Program bude připraven s odbornými lektory, zástupci obcí apod.

Projekt řeší zahájení pravidelného vzdělávání volených zástupců a zaměstnanců obcí I. typu po komunálních volbách v roce 2018 prostřednictvím výukových programů vytvořených a pilotně ověřených SMS v období 2017–2018. Kromě prezenčních vzdělávacích aktivit (Škola místních samospráv, Univerzita starosty) bude průběžné vzdělávání probíhat prostřednictvím moderních trendů vzdělávání: e-learningu, elektronických aplikací, webinářů, videokurzů.2

Akce probíhající napříč Českou republikou jsou zaměřeny na třináct oblastí, ve kterých se bohužel neobjevila oblast knihovnictví. Proto Vít Richter z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR oslovil hlavní koordinátorku této akce paní Danu Kratochvílovou ze SMS a vzdělávání bylo rozšířeno i o celodenní blok s názvem Jak nastartovat obecní knihovnu? Záměrem setkání bylo podat pohled na knihovnu očima starosty, knihovníka a metodika.

Olomoucké setkání

První akce tohoto typu proběhla v Olomouckém kraji, v Zámecké knihovně Mořice, která se stala Knihovnou Olomouckého kraje roku 2015 a v rámci soutěže Vesnice roku 2015 získala Diplom za moderní knihovnické a informační služby. Její knihovník Tomáš Pavelka je i krajským manažerem SMS za Olomoucký kraj.

Odborných přednášek se ujala Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce a zástupkyně ČR v mezinárodní odborné knihovnické organizaci IFLA, která má bohaté zkušenosti ze soutěží Vesnice roku a Knihovna roku, o své knihovně přednášel Tomáš Pavelka, který akci také moderoval. O tom, jak není jednoduché zřídit knihovnu a nastavit dobrou spolupráci, hovořila starostka obce Zbyslavice paní Regína Vřeská, předsedkyně SMS Moravskoslezského kraje.

Seminář v Bolaticích

Na první úspěšné setkání navázalo o měsíc později setkání v Moravskoslezském kraji. Ve čtvrtek 25. 7. 2019 se v obci Bolatice3 sešlo více než dvacet zájemců o toto téma. Místní knihovna Bolatice byla na účastníky skvěle připravená. Dostali materiály o knihovně, o obci, celostátní metodické materiály a od firmy Ceiba i katalogy a další drobné dárky.

Program bolatického setkání byl bohatý a náročný. Účastníky osobně přivítal senátor a starosta obce Herbert Pavera, který představil svou obec. O knihovně hovořila místní knihovnice Jana Štěpánková. Ukázala dlouhou cestu proměn: od původní knihovny ze 60. let minulého století až po současnou moderní komunitní knihovnu, která získává knihovnické ceny v rámci republiky. O mořické knihovně a o zkušenostech s proměnou interiéru hovořil přednášející a opět také moderátor Tomáš Pavelka.

Odborné přednášky byly v rukou Miroslavy Sabelové, ředitelky Knihovny města Ostravy, a Marie Šedé, krajské metodičky a také zkušené komisařky. Efektivně a rychle – to byl název příspěvku M. Sabelové. Ne vždy je nutné na proměnu knihovny vynaložit velké finance; někdy se stačí kriticky podívat na interiér (a případně si ho nafotit) a zapřemýšlet, jakou funkci mají jednotlivé předměty, jak je sjednotit, jak efektivně využít prostor tak, aby mohl sloužit všem skupinám uživatelů, kteří knihovnu využívají. S nadhledem a laskavým humorem poukázala i na méně podařené úpravy a přestavby. Zdůraznila, že nejdůležitějším faktorem změn je dobrá komunikace mezi zřizovatelem (investorem), architektem i designérem a knihovníky; ti mají bohaté zkušenosti. Tradičním evergreenem byla i informace o významu a kvalitě rostlin a květin v interiéru.

Marie Šedá své přednášky rozdělila na čtyři části – úvodem do problematiky bylo téma Knihovna jako vzdělávací, informační a komunitní centrum obce. Posluchačům přiblížila historii a vývoj českého knihovnictví, proměny funkcí knihoven a na příkladu obcí Kunín, Bolatice a Vřesina ukázala příklady kvalitních rekonstrukcí a vybavení knihoven v kraji.

Další přednášku věnovala tématu Regionální funkce knihoven a metodická podpora. Účastníci semináře se dozvěděli o vývoji spolupráce knihoven, vzniku moderních regionálních funkcí a provázanosti spolupráce od Národní knihovny ČR přes krajské a pověřené knihovny až po knihovny obsluhované. Mnohé z posluchačů překvapilo množství legislativních materiálů a standardů, na kterých je založena knihovnická práce.

Blok věnovaný soutěži Vesnice roku ukázal, že dobrá obec má mít vyrovnanou kvalitu veřejných služeb – tedy i výbornou knihovnu. SKIP jako spoluvyhlašovatel soutěže byl blíže představen v posledním bloku a řadu posluchačů ohromila šíře aktivit a bohaté sítě vztahů SKIP s organizacemi sdružujícími obce i kraje. Stejně jako v Mořicích i zde hovořila paní Regína Vřeská o své malé knihovně s velkými plány.

Před závěrem vyplnili knihovníci, úředníci i starostové test, který prověřil jejich nově nabyté znalosti. Prezentace ze seminářů budou volně dostupné na webových stránkách SMS; jejich součástí budou i krátká videa s přednášejícími. Zajímavá je i vznikající platforma síťování partnerů pro rozvoj obcí. Jde o prostor pro komunikaci mezi obcemi a partnery, směřující ke vzájemné spolupráci. Jednou z nejčastějipoptávaných aktivit jsou zkušenosti z rekonstrukcí knihoven. Věříme, že se na tomto portálu záhy objeví i kontakt na Centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven.

Jak v závěru uvedla paní Kratochvílová, SMS velký zájem o toto téma mile překvapil. Podle ohlasů se podobné stáže uskuteční i v dalších krajích České republiky, navíc se téma knihoven stane i součástí plánované Univerzity starostů.

1 Více zde: http://www.portalzastupitele.cz/UniverzitaStarosty.aspx

2 Reference o vzdělávání zde: http://www.portalzastupitele.cz/Img/uvod-final_x264.mp4

3 Více zde: http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/firmy-spolky-organizace/mistni-knihovna/mistni-knihovna-bolatice/