Hlavní obsah stránky

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databáze Anopress.

JIROUŠEK, Martin. Naše síť, to je unikum. Mladá fronta Dnes [online]. 2023, (115), 14 [cit. 2023-06-02]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp.

Rozhovor s novou ředitelkou třetí největší městské knihovny v České republice – Městské knihovny Ostrava – Irenou Šťastnou, která dříve pracovala jako vedoucí obvodu knihovnických služeb v Ostravě-Porubě. Věnuje se popisu struktury této knihovny, důvodům, proč se rozhodla ucházet o post ředitelky. Uvádí, jaké jsou plánované nové služby a plánovaná rekonstrukce ústředí. Informace o aktivitách pro dvě největší skupiny uživatelů: děti a seniory, dále o ostravských knihovnických unikátech: Poeziomatu, Americkém a Britském centru aj.

ĎAĎOVÁ, Tereza. Muž v šatech přečte dětem queer pohádky. Mladá fronta Dnes [online]. 2023, (112), 13 [cit. 2023-06-02]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp.

Reakce na plánované čtení queer pohádek mužem, který se převléká za ženu. Akce se má uskutečnit v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Tato knihovna již v minulosti uspořádala několik přednášek na téma LGBTQ+ a nabízí knihy s touto problematikou.

Knihovna jako místo pro vaši zábavu, vzdělávání a odpočinek. Speciál DNES [online]. 2023, (20), 5 [cit. 2023-06-02].

Příspěvek ukazuje Masarykovu veřejnou knihovnu ve Vsetíně jako instituci, ve které můžete využít určité služby i bez registrace. Současně jako knihovnu bezbariérovou, kde je vše připraveno pro rodiny s dětmi (přebalovací pulty, deskové hry atd.).  Dále se věnuje databázi Osobnosti Valašska (www.osobnostivalaska.cz), která obsahuje více než 600 hesel včetně kalendária, která jsou zanesena do mapy regionu.

TĚTHALOVÁ, Marie. Knihovna je do jisté míry obecním obývákem. Informatorium 3–8 [online]. 2023, (6), 6 [cit. 2023-06-02].

Rozhovor s knihovnicí Petrou Kobelovou, která vede knihovnu v obci Vrby nedaleko Čáslavi, na téma: knihovny v malých obcích a knihovny ve velkých městech a jejich rozdíly. Knihovny v malých obcích se snaží být spíše komunitními centry, tzv. obecným obyvákem. V rozhovoru zazněly termíny jako sdílené prostory, sdílení lektoři, generační setkávání v knihovnách. Dále se dotazovaná knihovnice věnuje probíhajícím akcím, jako jsou Akademie třetího věku, projekt Bookstart, kroužky robotiky apod. K velmi oblíbeným patří besedy na různorodá témata, akce pro školy. Na závěr shrnutí specifik práce knihovnice této malé knihovny.

SEDLÁKOVÁ, Radomíra. Od fary přes sirotčinec až po komunitní centrum. Stavitel [online]. 2023, (4), 25 [cit. 2023-06-02]. ISSN 1210-4825. Dostupné z: http://stavitel.ihned.cz/.

Autorka doc. Ing. Arch. Radomíra Sedláková, CSc., popisuje myšlenku vzniku kulturního centra IGI Liberec – Vratislavice nad Nisou (https://www.igivratislavice.cz/), kde se nachází knihovna. Má dětské oddělení, čítárnu, studijní koutek, oddělení pro dospělé, víceúčelový sál apod. Mimo knihovny jsou v objektu ještě mateřské komunitní centrum a místnosti pro spolky. Centrum je pojmenováno po Ignázi Ginzkeyovi, zakladateli prosperující místní firmy. Popis rekonstrukce původní fary, kde dnes knihovna sídlí.

BURYANOVÁ, Eva a Adéla JIŘÍKOVÁ. Městská knihovna. Vimperské noviny [online]. 2023, (5), 16 [cit. 2023-06-02].

Obě autorky, pracující v dětském oddělení Městské knihovny Vimperk (https://www.knihovna.vimperk.cz/cz/mestska-knihovna-vimperk/3250/), popisují letošní Noc s Andersenem, která se konala po dvouleté covidové pauze. Uvádějí, jaký program si pro 17 dětí ve věku 7–9 let připravily, jak se jim povedl a co děti nejvíce zaujalo.

Komunikace a čtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením. Informatorium 3–8 [online]. 2023, (6), 9 [cit. 2023-06-02].

Autorský tým Zapojmevsechny.cz (https://zapojmevsechny.cz/) předkládá článek s tematikou rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením. Nejprve se autoři věnují rozvíjení jazykových kompetencí u dítěte se sluchovým postižením formou znakového jazyka. Upozorňují na rozdíly mezi pojmy český znakový jazyk a znaková čeština. Dále se věnují specifikům dětí s prelingvální sluchovou poruchou (neslyší od narození či ke ztrátě sluchu došlo ještě před vývojem řeči) a dětí s postlingvální poruchou sluchu. Čtenářskou gramotnost u dětí s úplnou ztrátou sluchu lze řešit prostřednictvím jejich spontánního vnímání komunikace kolem sebe. U všech dětí je potřeba budovat vztah ke knihám již od raného věku, motivovat k jejich čtení. U dětí se sluchovým postižením k tomu slouží například „znakoknihy“ – hybridní knihy propojující ilustrace a psaný text se simultánním překladem do českého znakového jazyka. Projekt je dílem Krajské vědecké knihovny v Liberci. V závěru textu uvedena užitečná doporučení pro komunikaci s dětmi s nedoslýchavostí a tipy pro rozvíjení předčtenářských dovedností u dětí předškolního a raného školního věku.

ČTK. Červený kostel otevře festival. Mladá fronta Dnes [online]. 2023, (53), 11 [cit. 2023-05-02]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp.

Popis rekonstrukce objektu Červeného kostela, který od roku 1959 využívá Vědecká knihovna v Olomouci; až do roku 2019 fungoval jako sklad. V témže roce byly knihy přestěhovány do nově vybudovaného repozitáře v Olomouci-Hejčíně. Studie na přestavbu kostela vznikla v roce 2017. Rekonstrukce začala v roce 2020 a Červený kostel byl zpřístupněn v roce letošním jako nové kulturní centrum. Jeho prostory mají nyní sloužit také jako komorní prostor pro jiné kulturní instituce. Na konci května zde proběhla konference Long story short (https://sdruk.cz/ long-story-short/).

SOUČEK, Tomáš. Knihovny nabízí online služby i šifrovací hru. Mladá fronta Dnes [online]. 2023, (89), 12 [cit. 2023-05-02]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp.

Popis situace v jihočeských knihovnách, a to Městské knihovně v Táboře, Městské knihovně Prachatice a Městské knihovně Písek, Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, do kterých se vracejí zpět čtenáři po covidové době. Dobu, kdy byly knihovny uzavřeny, využily mimo jiné k rozvoji moderních technologií, zlepšení zázemí pro čtenáře.

ČÁP, Jan. Čítárny budoucnosti. Téma [online]. 2023, (14), 32 [cit. 2023-05-02]. ISSN 2336-4815.

Rozhovor s Vítem Richterem, ředitelem Knihovnického institutu NK ČR, nad tématy jako nejhustší sítě knihoven na světě, nejpůjčovanější autoři, kdo je to „hledač místa“ a co je to digitální sklizeň. Dále se věnuje důvodům klesající návštěvnosti knihoven, statistikám výpůjček, specifikům půjčování elektronických knih, nejčastějším čtenářům knihoven, ocenění Čtenář rokuKnihovna roku. Srovnání českých a zahraničních knihoven, ale i srovnání našich čtenářů se zahraničními. Věnuje se také problematice ceny knihy, knihkupců i nakladatelů. Výhody digitalizace dokumentů. Vize, jak mohou vypadat knihovny v roce 2030.

LIŠOVSKÁ, Pavlína. Knihovna je obývákem svého města. Rodina a škola [online]. 2023, (4), 14 [cit. 2023-05-02].

Autorka pracuje v Centru dětského čtenářství, které je součástí Knihovny pro děti a mládež Knihovny Jiřího Mahena v Brně. V Knihovně pro děti a mládež pracují s dětmi knihovníci, dále specialisté na práci s mládeží do 26 let; výše zmiňované Centrum dětského čtenářství se zaměřuje na metodickou podporu dětského čtenářství, a to ve formě vzdělávacích programů pro školy (na základě práce s dokumenty z rámcově vzdělávacího programu), dále na vzdělávací semináře pro knihovníky a učitele, které odrážejí aktuální témata pro školní knihovníky či dětské knihovníky a učitele (např. seminář Chceme dětem číst). Další semináře jsou zaměřeny na práci s hendikepovanými dětmi, tvorbu metodiky ke vzdělávacím lekcím, čtení s porozuměním aj. Autorka dále uvádí akce přímo pro rodiče s dětmi a pro děti samotné, popisuje knihovnu jako hate free zónu. Děti a mládež se mohou také stát na den knihovníky a zkusit si knihovnickou práci od akvizice, katalogizace, balení knihy. Knihovna jim nabízí literární a čtenářské soutěže jako S knihou v batohu či jednodenní interaktivní Robo den nebo nejrůznější terapie (arteterapii, muzikoterapii aj.).

Připravila RENÁTA KREJČÍ SALÁTOVÁ