Hlavní obsah stránky

Výzva Ministerstva kultury – Odboru umění, literatury a knihoven pro rok 2020

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí
ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
ve znění pozdějších předpisů,

a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

pro podprogram VISK 1, VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

1)  Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

       VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
       VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
       VISK 3 – Informační centra knihoven,
       VISK 5 – RETROKON,
       VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica,
       VISK 7 – Kramerius,
       VISK 8 – Informační zdroje:
      
Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,
       VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) Dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
    
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na: http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:  Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)
                               Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K 21)
                               PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1, 3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2019 !!!