Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

katalog SVK

vstup do katalogu

záznamy dokumentů, které si chcete vypůjčit, uložte do košíku, zobrazte košík a použijte tlačítko Žádanka

konto čtenáře

heslo pro žádanku a vstup do konta zadejte při registraci v knihovně

dodavatel systému Cosmotron Bohemia s.r.o.

jiné zdroje

JIB
Jednotná informační brána

SK ČR
Souborný katalog ČR

ČNB
Česká národní bibliografie

související stránky

výpůjční služby
informační služby

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro čtenáře » služby on-line

Služby poskytované Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně po internetu

Elektronický katalog

 • poskytuje informace o knihovním fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně (Katalog dokumentů SVK), o dokumentech se vztahem k Středočeskému kraji (Databáze regionálních dokumentů a článků), o autoritách použitých v bibliografických záznamech a o středočeských osobnostech, památkách a místopisu (Soubory autorit a regionální faktografie)
 • umožňuje vytvořit žádanku nebo rezervaci na vyhledané dokumenty (objednávání dokumentů z katalogu)
 • poskytuje informace o výpůjčkách a dalších knihovních transakcích jednotlivého uživatele (konto čtenáře)
Katalog dokumentů SVK

Obsah katalogu:

 • záznamy dokumentů z fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně určených k absenční nebo prezenční výpůjčce

Stav zpracování knihovní fondu v katalogu:

 • odborná literatura a kartografické dokumenty (mapy, atlasy) – kompletně
 • beletrie a literatura pro děti – kompletně od roku 1992, záznamy děl vydaných před rokem 1992 jsou postupně doplňovány, větší část je již hotova
 • zvukové kazety, CD – kompletně
 • gramofonové desky – katalog obsahuje zjednodušené záznamy umožňující pouze vyhledávání podle názvu
 • hudebniny (noty) – kompletně
 • technické normy ČSN – od roku 2002 kompletně, do roku 2002 nejsou uloženy
 • časopisy a deníky – kompletně od roku 1999, tituly a ročníky vydané před rokem 1999 jsou postupně doplňovány
Databáze regionálních dokumentů a článků

Databáze je přístupná přes výběrové pole „zvolte databázi“ na titulní straně katalogu.

Obsah databáze:

 • záznamy knih se vztahem k Středočeskému kraji, které jsou ve fondech větších veřejných nebo odborných středočeských knihoven (limit „Souborná databáze: knihy“); jména vlastníků knihy se zobrazí v uživatelském zobrazovacím formátu (tlačítko „detail“)
 • záznamy časopisů a deníků vydaných na území Středočeského kraje od konce 19. stol. do poloviny 20. stol. (limit „Souborná databáze: seriály“); v uživatelském formátu se zobrazí jména vlastníků příslušného periodika
 • záznamy článků se vztahem k Středočeskému kraji publikovaných v regionálních a vybraných celostátních časopisech, novinách a sbornících od roku 1992 (limit: "Databáze článkové bibliografie")
Soubory autorit a regionální faktografie

Databáze je přístupná přes výběrové pole „zvolte databázi“ na titulní straně katalogu.

Obsah databáze:

 • záznamy osob, korporací, akcí, geografických míst, věcných témat aj., které byly použity ve jmenném nebo věcném popisu při zpracování bibliografických záznamů – obsahují základní (autoritní) formu jména osoby, názvu korporace atd., další varianty jmen a stručnou charakteristiku
 • záznamy osob, korporací (včetně památek) a geografických míst se vztahem k Středočeskému kraji – obsahují podrobnější biografické a faktografické údaje, více citací a odkazů; záznamy osob z celého Středočeského kraje, záznamy korporací, památek a místopisu zatím z okresů Beroun, Kladno, Mělník, Praha-západ, Příbram a Rakovník

Způsoby vyhledávání v katalogu

Jednoduché vyhledávání: pomocí jednoho pole, případně v kombinaci s limity

Rozšířené vyhledávání: pomocí více polí (kombinace AND, OR), případně v kombinaci s limity

Základní postup
 • vyberte název pole – index
 • zapište údaj, podle kterého má být záznam nalezen – jméno autora, název dokumentu, předmětové heslo apod.
 • použijte tlačítko „Hledat“ – zobrazí se záznam nebo záznamy (maximálně 2000), které odpovídají podmínce: vybrané pole obsahuje zadaný údaj, respektive zadaná slova
 • místo celého slova lze použít jen jeho začátek doplněný symbolem * – např. text Čern* zadaný v poli Autorské údaje vyhledá záznamy obsahující jména autorů Černý, Černá, Černík apod.
 • nerozlišují se velká a malá písmena a nezáleží na pořadí slov
 • pomocí indexu „všechna pole“ lze zadávat jednoduché kombinace údajů, aniž by bylo nutné použít rozšířené vyhledávání (např.: Kafka Zámek)
 • tlačítko "..." (tři tečky) umožňuje zobrazit obsah indexu počínaje zadaným údajem; z položek indexu se pak lze odkázat na záznamy, které příslušnou položku (údaj) obsahují
 • vyhledávání lze opakovat na množině vyhledaných záznamů – tlačítko „Hledat ve výsledku“
 • množinu vyhledaných záznamů je možné zúžit pomocí limitu; limit se zvolí ve výběrovém poli (např. druh dokumentu) nebo se zadá konkrétní hodnotou (např. rok vydání); tlačítko CTRL slouží k výběru více limitů nebo k zrušení limitu
 • další informace k polím a limitům jsou uvedeny v katalogu pod odkazem Tipy k vyhledávání; nápověda k jednotlivým obrazovkám katalogu je přístupná přes tlačítko otazník
Index / Browse
 • umožňuje zobrazit obsah vybraného indexu (pole) počínaje zadaným údajem
 • z položek indexu lze odkazem zobrazit všechny záznamy, které příslušnou položku (údaj v příslušném poli) obsahují
 • v režimu Browse se po zadání údaje vyhledají přímo záznamy
Odkazy
 • záznamy jsou propojené vazbami, které umožňují odkázat se z jednoho záznamu na jiné – např. odkazy ze záznamů dokumentů na záznamy autorit, faktografie a naopak; odkazy ze záznamů článků na záznamy novin a časopisů apod.
 • odkazy jsou označeny symbolem – lupa (odkaz na jiný záznam nebo záznamy) nebo podtržením údaje (vyhledání všech záznamů, které obsahují podtržený údaj)
Formáty zobrazení
 • vyhledané záznamy jsou nejprve zobrazeny v tzv. zkráceném formátu
 • použitím tlačítka „detaily“ lze zobrazit záznam v uživatelském formátu – obsahuje podrobný bibliografický popis a informace o dostupnosti jednotlivých exemplářů, tj. výtisků příslušného titulu
 • další možnosti: bibliografický formát ISBD; formát UNIMARC (struktura záznamu)
Košík
 • tlačítkem "přidat" lze vyhledané záznamy uložit do košíku
 • záznamy v košíku je možné zobrazit, vytisknout, uložit do souboru případně zaslat na e-mailovou adresu – tyto funkce neslouží k objednání dokumentu, ale mohou být použity např. k vytvoření rešerše; k objednání dokumentu pro výpůjčku nebo rezervaci je určena funkce Žádanka

Objednávání dokumentů z katalogu

Informace o dostupnosti exemplářů
 • ve zkráceném formátu záznamu je zobrazena informace o počtu exemplářů titulu, které má knihovna k dispozici (položka "Počet ex."); zároveň je uvedeno, kolik exemplářů je volných pro absenční výpůjčku, prezenční výpůjčku a kolik je jich ve volném výběru
 • v uživatelském formátu (přes tlačítko "detaily") jsou v dolní části záznamu uvedeny podrobnější informace o umístění a dostupnosti jednotlivých exemplářů
 • volné exempláře a exempláře pro prezenční výpůjčku si může čtenář objednat k vypůjčení, na exempláře, které jsou v danou chvíli vypůjčené, si může vytvořit rezervaci
Postup objednávky nebo rezervování dokumentu
 • záznamy na požadované dokumenty uložte tlačítkem "přidat" do košíku
 • tlačítkem "Zobrazit košík" zobrazte obsah košíku
 • záznamy v košíku si prohlédněte, nepotřebné smažte tlačítkem "odstranit"
 • tlačítkem "Žádanka" zobrazte formulář, který slouží k vyžádání nebo k rezervaci dokumentů, jejichž záznamy jsou uloženy v košíku
 • zadejte číslo čtenářského průkazu a heslo (domluvené při registraci v knihovně), případně použijte volbu "včetně prezenční výpůjčky" (pokud mají být půjčeny i dokumenty, které jsou k dispozici jen do studovny) a volbu "není-li volné, rezervovat" (pokud má být vytvořena rezervace na dokumenty, které jsou v danou chvíli vypůjčené); do pole "Rezervovat do" můžete zadat datum, dokdy má být rezervace v systému uchována
 • vyplněný formulář žádanky odešlete tlačítkem OK

Dokumenty, které se ve chvíli přijetí žádanky nacházejí v knihovním fondu, jsou připraveny k výpůjčce podle zásad určených knihovním řádem.

U knih z volného výběru se může stát, že si je některý čtenář v knihovně vybere dříve, než je knihovník stačí pro odesilatele žádanky připravit. Z toho důvodu doporučujeme, aby se odesilatel žádanky přesvědčil ve svém čtenářském kontě, zda má dokumenty skutečně připraveny (kód transakce má hodnotu "z" – žádanka). Informace o knihách připravených z volného výběru je také zasílána formou SMS nebo e-mailem.

Dokumenty, které jsou vypůjčené, budou pro odesilatele žádanky rezervovány (pokud použil volbu "není-li volné, rezervovat") a po jejich navrácení bude uživatel informován, že je dokument k dispozici. Způsob informování určuje knihovní řád.

Konto čtenáře

 • Konto čtenáře je součástí katalogu. Zobrazí se tlačítkem "Konto" a po zadání čísla čtenářského průkazu a hesla.
 • konto obsahuje údaje o uživateli a o dokumentech, které má uživatel aktuálně vyžádané, vypůjčené nebo rezervované (kód transakce z, v, r)
 • volbou "Podrobné konto pro tisk" je možné informace z konta zobrazit v prohlížeči a následně vytisknout nebo uložit do souboru
 • volbou "Historie výpůjček" se zobrazí informace o výpůjčkách, žádankách, rezervacích a dalších knihovních transakcích realizovaných v minulosti
 • tlačítko ve sloupci prolongace slouží k prodloužení lhůty výpůjčky, pokud je to u daného titulu možné

Novinky ve fondu a kalendárium

Obě funkce jsou přístupné přímo z webové stránky knihovny, přehled novinek také z titulní stránky katalogu.

Novinky představují stránku s odkazy na seznamy knih, které byly zařazeny do fondu v posledních pěti týdnech. Z položek seznamu je možné odkazem zobrazit příslušné záznamy v elektronickém katalogu a následně si požadovaný dokument objednat.

Kalendárium obsahuje odkazy na vybrané záznamy osob z regionální faktografie, které mají výročí v aktuálním měsíci.